PROGRAM MŁODZIEŻOWY MUAYTHAI

Erasmus+ to program Unii Europejskiej z zakresu edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, jest także wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

PROGRAM MŁODZIEŻOWY MUAYTHAI

Partnerstwo Polskiego, Włoskiego i Portugalskiego Zrzeszenia Muaythai jest to działanie na rzecz poprawy i zwiększenia jakości pracy z młodzieżą w dyscyplinie sportu jakim jest Muaythai czyli boks tajski.

Akcją Kluczową naszego projektu jest Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży, którego głównym celem jest Rozwój innowacji.

Innowacyjność projektu charakteryzuje się przede wszystkim wykorzystaniem sztuki walki Muaythai do pracy i poprawy jakości pracy z młodzieżą. Innowacyjność projektu przejawia się również poprzez utworzenie specjalnego, dedykowanego programu kształcenia dla trenerów Muaythai do pracy z młodzieżą z uwzględnieniem ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem.

Muaythai jest czymś więcej niż tylko sportem – to swoista filozofia, styl życia. Uczy technik samodyscypliny i samodoskonalenia, pomaga w rozwoju psychofizycznym, uczy umiejętności pokonywania własnych słabości, pomaga panować nad emocjami, pracować nad sobą, pokazuje, że na zwycięstwo trzeba zapracować, a także wskazuje jak radzić sobie z porażkami. Doskonale sprawdza się w przypadku ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają kształtować swoją moralność i zachowania w różnych sytuacjach. Należy nadmienić, że wśród trenujących sztuki walki, w tym Muaythai, dużą grupę stanowi młodzież, która szuka swojej drogi, sprawdza różne możliwości, pochodzi z różnych środowisk, również z takich, które zagrożone są wykluczeniem.

Dzięki projektowi powstaje Program Młodzieżowy Muaythai, którego celem jest poprawa jakości pracy z młodzieżą. Zauważyć można zwiększoną potrzebę pracy z młodzieżą wynikającą z coraz większych problemów środowiskowych – stanowi to niezwykle wyzwanie dla całego środowiska sportowego Muaythai. Zdecydowana większość młodych ludzi rozpoczynająca swoją przygodę z Muaythai to młodzież z trudnych środowisk, wykluczona lub też zagrożona wykluczeniem, a także wywodząca się ze środowisk przestępczych. Program pozwoli sportowcom, trenerom uczyć młodzież nie tylko technik sportów walki, ale również motywować, pomagać, wspierać i zachęcać do nauki, pasji, planowania przyszłości.

Program ten pomaga trenerom rozwijać swoje umiejętności, pozwala poprawiać jakość i zakres pracy z młodzieżą, oprócz zainteresowania sportem Muaythai rozbudza w młodych ludziach motywację, zainteresowanie innymi sportami walki, uczy rywalizacji fair play, poznawania innych ludzi znajdujących się w podobnych sytuacjach, nawiązywania i budowania relacji. Merytoryczna edukacja poprzez techniki Muaythai przyczynia się do niwelowania barier społecznych, odciąga młodzież od środowisk sprzyjających wykluczeniu, poprawia i buduje ich przyszłe relacje w życiu społecznym.

 

Źródło: Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/